Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Пасивната къща - комфортна, енергийно-ефективна и достъпна

Ср., 05/16/2012 - 12:24

На пръв поглед една пасивна сграда, по нищо не се отличава от конвенционалната. Тук не става въпрос за стил на работа, а за модерен стандарт в строителството. Пасивната къща е логичната следваща стъпка в развитието на  „нискоенергийните къщи”.

С какво е толкова специална?
Пасивната къща предлага оптимален комфорт на живот ( термичен комфорт, най-добро качество на въздуха в помещенията), най-ниската консумация на енергия и не на последно място грижа за природата . Една пасивна къща,  изразходва еквивалента на 1,5 L петрол или 1,5 m3   природен газ,което се равнява на 15 kWh за квадратен метър на година. В сравнение със средното потребление в съществуващите жилища това означава само едно – икономия на средства и енергия равняващи се на около 90%. Важно е да се има предвид, че дори и ново-построените конвенционални сгради изразходват приблизително до 6 пъти повече енергия или иначе казано еквивалента на 6-10 L петрол за m2 .
 
Как се постига този резултат?
Идеята на пасивната къща е достигане на възможно най-малък процент загуби на енергия през единица площ (m²). Реализацията на тази цел се постига чрез: ориентиране на сградата (когато се отнася за ново строителство) така че да се използва максимално потенциала на слънчевата енергия, проектиране на компактна конструкция гарантираща ограничаване на термомостовете във външната обвивка на сградата, поставяне на „супер топлоизолация”,  употреба на елементи с възможно най-малък коефициент на топлопроводимост (дограма, стъклопакети и др). Ето защо енергията която се изразходва от  пасивната сграда 15kWh/m² е достатъчна за нейното отопление.

Основни компоненти, както споменахме по-горе са:  термо-изолирана дограма, особено важно поставянето на супер топлоизолация на външните елементи на конструкцията (стени, покрив, сутеренни пространства и др.), добра вентилационна система, която осигурява приток на свеж въздух в помещенията от една страна и от друга пречи на нежеланите загуби на топлоенергия.

Разбира се за постигането на желаният краен ефект е изключително важно,  покриването на останалите енергийните нужди в пасивната сграда да бъде ефективно в посока намалено потребвение на енергия от „скъпи” енергийни източници като петрол, природен газ, например чрез използване на пасивни източници на енергия като слънцето и човека, естествено важно е да се употребяват и електроуреди с висок клас на енергияна ефективност.

Изброените по-горе предимства на пасивната сграда имат за цел да акцентират  върху „концепцията”.  Но това не променя фактът, че  пасивната къща също има цена. За да погледнем обективно на въпроса „достъпна ли е пасивната сграда?” и да дадем еднозначен отговор, е много важно да имаме равни начала или с други думи да съпоставяме инвестицията която ще ни коства една конвенционална къща и инвестицията която трябва да направим за да изградим „пасивна къща”. Най-правилният подход в този случай е да измерим инвестициите за „пасивна сграда”,  чрез спестената енергия и намалените разходи във времето.
За да измерим качествата на пасивната къща трябва да имаме предвид и качеството което получаваме срещу направената иневстиция, а именно – по-висок комфорт на живот, оптимален термичен микроклимат, регулирана влажност (край на кондензиращите студени повърхности), здравословни условия на живот с грижа за околната среда.
 
Сертифицирани решения за спестяване на енергия
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ Capatect-WDVS

Топлоизолационните системи Capatect са резултат от дългогодишен опит и разработки за постигане на оптимални резултати, чрез комбиниране на различни компоненти подбирани спрямо изискванията за най-високо качество и дълготрайност. Ето защо в началото на 21-ви век, когато тенденциите в Европа са свързани със задължителното поставяне на топлоизолация на всички сгради, като основна мярка за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд, Caparol обръща вниманието си към оптимизиране на системите с цел постигане на стандарта „Пасивна сграда”.

Стандартът дефинира параметрите на които трябва да отговоря ограждащата конструкция по отношение на топлопреминаване с цел  минимални загуби на енергия и съответно намаляване на енергията изразходвана от сградите. Главната идея произтича от факта, че най-голямо количество енергия в една сграда се „хаби” за отопление, тоест най-високи са загубите в резултат на топлопреминаването през не добре изолираните ограждащи елементи на конструкцията като стени, тавани, подове, сутеренни пространства и т.н, както и в резултат на не добре изпълнените термомостове. Основното изискване към сградата, за да бъде тя „пасивна” е стойността на коефициентът на топлопреминаване на ограждащите елементи на конструкцията и „U” да бъде по-малка или равна на  0,15 W/m2K. Сериозно внимание стандартът „пасивна сграда” отделя на загубите на енергия през термомостовете в една сграда, както и през традиционно проблемни повърхности като „прозорците”, ето защо “Passivhaus Institut’ сертифицира отделните компоненти и елементи за постигане на стандарта.

Топлоизолационните системи Capatect са разработени в 3 основни варианта в зависимост от типа на изолиращият материал, както следва: полистирен (стандартен бял или Dalmatina®), минерална вата, екологични материали. На база изискванията на стандарта „Пасивна сграда” са сертифицирани 13 детайла предназначени за най-рисковите области при изпълнението на топлоизолационна система – цокъл, присъединяване при покрив, при прозорец, изолация на външни стени. Тук е моментът да отбележим, че подборът на топлоизолационната система е от изключителна важност, не само когато става въпрос за достигане на параметрите на „пасивната сграда”. Не случайно терминът който се употребява сред специалистите е Интегрирана Топлоизолационна система, което на практика означава, че компонентите на системата са съобразени според техническите си характеристики и специфика така, че да се достига оптимален краен резултат. И още повече когато говорим за „пасивна сграда” именно от този резултат зависи степента на икономия която ще реализираме или респективно колко ще ни коства това начинание.

Разбира се, стандартът „пасивна сграда” е  подходящо решение не само за нови сгради, напротив, стари сгради също биха могли да бъдат санирани така, че да реализират изискванията на „пасивната сграда”. Разбира се при планирането на реализацията на пасивна сграда е от голямо значение да се обърне внимание на всички елементи, да се направят правилни топлотехнически изчисления, не на последно място трябва да се обърне сериозно внимание на точното изпълнение на детайлите – компромисите с качеството или изпълнението означават „не добър краен резултат”, което автоматично означава лоша инвестиция!

За последните няколко години от „утопична” идея, стандартът пасивна сграда се превърна в основна тенденция към устойчиво развитие. Ето защо компонентите и системите необходими за реализирането на една пасивна сграда са налични на пазара, дори и в България. Необходимо е популяризирането на новият тип мислене, към постигане на по-добри условия на живот, по-висок комфорт без унищожаване на околната среда и с реализирани икономии.
Автор: 1kam1.com