Климатици и соларни системи за вашия комфорт
 • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
  Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
  Град: София
  Skype: kibklimaltd

Най-често задавани въпроси за Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома

Ср., 05/16/2012 - 17:28

В: Каква е целта на Програмата за енергоспестяване в дома REECL?

О: Програмата REECL е разработена да предлага целеви кредити на физически лица и на сдружения на собственици на етажна собственост за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилища и жилищни сгради, въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България. Финансираните енергоспестяващи подобрения (съоръжения и материали) трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани.

В: Кой спонсорира Програмата REECL?

О: Европейската банка за реконструкция и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност, заедно с български банки, създадоха тази програма, за да подпомогнат тези български домакинства, които имат нужда от заемно финансиране, за да могат да изпълнят енергоспестяващи подобрения в жилищата си.

В: Каква е разликата между групови проекти и индивидуални проекти?

О: Групови проекти се реализират в сгради в режим на етажна собственост за цялостно подобряване на сградните ограждащи елементи и/или инженерни системи. Индивидуалните проекти се изпълняват в еднофамилни къщи и/или индивидуално в апартаменти.

В: Кои технологии не се финансират като индивидуални проекти?

О: Газификацията и частичното полагане на изолации по ограждащи конструктивни елементи (фасади, покриви и подове) на жилищни сгради в режим на етажна собственост не се финансират като индивидуални проекти. Газификацията и изолацията на ограждащи конструктивни елементи се финансират, когато се изпълняват като част от групов проект.

В: Вярно ли е, че кредитополучателите по тази програма ползват безвъзмездна насърчителна помощ, която е неразделна част от кредита за енергийна ефективност? 

О: Да, всяко лице, което получи кредит по Програмата REECL има право да ползва безвъзмездна помощ, която е процентна част от разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени условията на тази програма. Ако разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект са частично или изцяло заплатени от друга донорска програма, тогава върху тези разходи няма да се изплаща безвъзмездна помощ по Програмата REECL.

В: Каква е безвъзмездната помощ при групови проекти? 

О: При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

В: Каква е безвъзмездната помощ при индивидуални проекти? 

О: При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от левовата равностойност на максималните тавани, посочени на страница „Помощи” в този уебсайт. 

В: Кой осигурява средствата за безвъзмездна помощ? 

О: Безвъзмездните помощи се изплащат от четиринадесет милионен грант, предоставен на тази програма от Международния фонд Козлодуй (KIDSF). 

В: Кой може да получи кредит по Програмата REECL? 

О: Тази програма е отворена за сдружения на собственици на етажна собственост и физически лица/групи от лица, които възнамеряват да изпълнят енергоспестяващи проекти, отговарящи на изискванията по Програма REECL в съществуващи жилища и жилищни сгради, въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България, притежавани или обитавани от тях или техните съпрузи, братя/сестри и роднини по пряка линия.

В: Как се кандидатства за кредит? 

О: Взима се писмена оферта от доставчик на подходящи енергоспестяващи подобрения и се кандидатства за кредит в клон на финансираща банка по правилата и условията на Програма REECL. 

В: Как се получава кредит? 

O: Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и приемливостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. 

В: Кои са финансиращите банки? 

О: Към този момент участват:

 • ПроКредит Банк
 • Райффайзен Банк
 • Банка ДСК

В: Къде мога да подам молба за кредит по тази програма? 

О: Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки. 

В: Кои енергоспестяващи подобрения във вашия дом са приемливи? 

О: Финансират се проекти, включващи енергоспестяващи технологии, които изпълняват техническите изисквания, описани на страница „Критерии за подбор на технологии” в този уебсайт. Финансираните енергоспестяващи подобрения (съоръжения и материали) трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Внедряването на следните енергоспестяващи проекти в жилищни сгради могат да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:

 • Енергоефективна дограма 
 • Изолация на стени, подове и покриви1
 • Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи
 • Слънчеви колектори за топла вода и системи
 • Енергоефективни газови котли и системи
 • Термопомпени системи за отопление и климатизация
 • Сградни фотоволтични системи
 • Абoнатни станции и сградни инсталации
 • Газификационни системи2
 • Рекуперативни вентилационни системи

В: Кой отговаря за получаване на всички необходими разрешителни? 

О: Кредитоискателите носят отговорност за получаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи от компетентните власти (като например Техническа служба, собственик на жилището/сградата и други) и декларират в искането за кредит, че имат законното право да монтират енергоспестяващите технологии на адреса на монтаж, както са описани в офертата, приложена към искането за кредит. 

В: Възможно ли е да се използват средствата от кредит по Програма REECL за рефинансиране на съществуващ дълг? 

О: Кредитополучателите нямат право да използват средствата от кредити по Програма REECL за рефинансиране на съществуващ дълг (независимо от това дали ще е по-отношение на проект, който изпълнява техническите изисквания на Програма REECL, т.е. датата на подписване на кредитното споразумение трябва да бъде преди датата на стартиране на проекта.)

В: Има ли краен срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ? 

О: Да, кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца след датата на подписване на кредитния договор и след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка. 

В: Може ли собственик и/или наемател в сграда в режим на етажна собственост да получи кредит по Програма REECL за полагане на външна изолация на стени? 

О: Да, само когато с тези средства се съ-финансира групов проект за пълното изолиране на една или повече фасади на сградата от кота нула до кота корниз и съгласно идеен проект, подготвен или одобрен от Програма REECL. 

В: Може ли да се кандидатства за повече от един кредит по Програма REECL? 

О: Да, може да се кандидатства и ползват повече от един кредит по Програма REECL за финансиране на енергоспестяващи подобрение в жилища на различни адреси и за различни подходящи технологии във всяко от тях, но само при условие, че не се дублират едни и същи технологии в едно и също жилище или сграда и че не се надвишават таваните за безвъзмездна помощ за отделните технологии. 

В: Какъв минимален брой кредитополучатели са необходими за реализация на групов проект? 

О: Едно сдружение на собственици на етажна собственост или поне три или повече домакинства, които притежават или обитават отделни жилища в една и съща жилищна сграда в режим на етажна собственост, които възнамеряват да изпълнят една и съща одобрена технология, финансирана с фирмен или потребителски кредити по Програма REECL.

В: Колко пъти една сграда в режим на етажна собственост може да се възползва от групов проект по програмата?

О: Всяка сграда в режим на етажна собственост може да се възползва само веднъж от групов проект по прилагане на една мярка. Изключение се прави само за проекти за изолиране на фасади, когато се изпълняват единични фасади по отделно.