Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

К и Б Клима ЕООД има сключен договор с Агенция по заетостта с предмет доставка, монтаж и ганационна поддръжка на климатици по проект BG051PO001-8.1.02: „Повишаване и укрепване на административни капацитет на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения Дирекции „Регионална служба по заетостта” и Дирекции „Бюро по труда” за управление и реализиране на приоритетни ос1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.