Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Сервизно обслужване и поддръжка

К и Б Клима ЕООД е доказала се през годините със своята коректност и лоялност фирма в извършването на гаранционно, извънгаранционно обслужване и сервизиране на предлаганата  техника. Гаранционната поддръжка е в рамките на гаранционния срок на съответния продукт. Пълният гаранционен срок се постига при извършването на годишна профилактика, която се заплаща допълнително от клиента.След неговото изтичане техниката подлежи на извънгаранционно обслужване.

 

ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛИМАТИЗАТОРИ

Уважаеми Господа, във връзка с осигуряване на гаранционната поддръжка от страна на “K и Б Клима” ЕООД, потребителят на климатичните инсталации би трябвало да осигури нормална работа на съоръженията, като спазва следните инструкции и препоръки:
1. Необходимо условие за нормална работа на уреда е той да бъде монтиран в подходящо по големина и предназначение помещение. Монтирането на уред с по-малка от необходимата мощност може да доведе до отпадане на гаранцията, както и до незадоволителен ефект в помещението
Да се осигури работа на климатизатора при затворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран.
2. Изключването или превключването на климатизатора да се извършва само чрез дистанционното управление. Абсолютно недопустимо е изключването да става директно от контакта или чрез сервизните превключватели във вътрешното тяло.
3. Да се осигури наличието на постоянно електрозахранване 380/220\50Нz(в зависимост от модела). Проверете надеждността на контакта между щепсела и електрическата мрежа. Ако не светят индикаторните лампи на вътрешното тяло, проблемът е във Вашето електрическо захранване.
4. Не се разрешава включването на климатизатора на режим „отопление" при външна температура  над +18° С.
5. Необходимо е своевременно да бъдат подменяни батериите на дистанционното управление.
6. В близост до климатизаторите не трябва да се поставят топлоизлъчваши уреди. Климатизаторите не бива да бъдат покривани, палени, удряни и т. н.
7. В случай на теч от вътрешното тяло на климатизатора проверете дали дренажната тръба отвън не е запушена или прегъната.
8. Клиентът е длъжен да осигури почистване на въздушните филтри 2 (два) пъти месечно (по начина, подробно описан в „Инструкция за експлоатация"),
9. При съмнения за повреда (шум, липса на вентилационен, охлаждащ или отоплителен ефект, проблеми от електрически характер, теч от вътрешното тяло и др.), проверете дали горните изисквания са спазени и ако е така, изключете климатизатора с дистанционното управление и уведомете незабавно фирмата-доставчик.
10. При предизвикване на сервизно посещение без основателна причина или за отстраняване на повреда, възникнала вследствие на неправилна експлоатация от страна на клиента, същият се задължава да заплати изцяло извънредните разходи.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ СЕ ОТКАЗВА:
1. Ако се установи, че въздушните филтри не са били почиствани или при задръстен външен или вътрешен топлообменник.
2. Токов удар;
3. При механични повреди не по вина на фирмата-доставчик и природни катаклизми.
4. При опити за интервенция в климатизатора от страна на лица, неупълномощени за това от фирмата-доставчик.
5. Ако клиентът не изпълнява коректно условията посочени по-горе.
6.Гаранцията не важи при не добре оразмерен климатик или наличието на допълнителни (съоръжения или нови стаи), монтирани от клиента впоследствие и несъгласувани с фирмата продавач.
7.Пълният гаранционен срок се постига при ежегодно извършване на профилактика, която не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и се заплаща от клиента, в противен случай гаранцията на вашият уред е 1 (една година).